ITS er betegnelsen for Intelligente Transport Systemer, der dækker over systemer og services, som kan medvirke til en mere effektiv trafikafvikling samt øget trafiksikkerhed. Herunder hører ITS Platform, der bidrager til at gøre trafikken mere sikker, mere effektiv og mere miljøvenlig. Dette kræver intelligent kommunikation mellem biler og infrastruktur. 

ITS Platform består af en elektronisk GPS enhed (InnBox) i bilerne og et ITS serversystem. InnBoxen opsamler løbende information om deltagernes position, hastighed, acceleration, kurs etc. Disse data sendes til ITS serveren, hvor de behandles, og den ønskede information leveres derefter tilbage til trafikanterne. ITS Platformen indsamler altså trafikdata, frembringer værdiskabende trafikinformation og videregiver denne information til de bilister, som har et behov herfor. Dette vil bl.a. give bilisterne mulighed for at få målrettet og individuel trafikinformation under kørslen.

InnBoxen og ITS serveren vil udgøre den samlede platform. Platformen skal skabe grundlag for udvikling af systemer, der giver trafikanterne intelligente løsninger i form af forskellige applikationer. Applikationerne vil være fuldt funktionsdygtige og kan tjene som inspiration til videre produktudvikling. I første omgang vil følgende applikationer blive udviklet:

Parkering

Platformen sørger for automatisk betaling ved parkering sådan, at trafikanten ikke selv skal foretage sig noget aktivt. Ved tidsbegrænset parkering sendes besked til bilisten, før parkeringstiden udløber. Parkeringsapplikationen udvikles sammen med Aalborg Kommune og Parkering Nord samt Nets.

Kørselslog

Denne funktion kan bl.a. bruges til at opsamle og dokumentere data om kørselsstil (f.eks. energiøkonomisk kørsel og risikofyldt kørsel), som kan være relevant for både bilisten selv og for arbejdsgivere. Desuden kan der udskrives en logbog over kørslen, som overholder SKATs krav til en kørebog. I tilfælde af tyveri kan bilen hurtigt spores.

Trafikinformation

Projektet samarbejder med DR, Vejdirektoratet og Aalborg Kommune om, hvordan de indsamlede data kan forbedre den løbende trafikinformation til gavn for alle trafikanter - også dem, der ikke har systemet installeret i deres biler. Det kan være information som eksempelvis køvarsling og information om uheld.

Trafikstatistik

ITS Platformen vil indsamle data, som bl.a. kan bruges til kortlægning af lokaliteter med trængsel, trængselsafhængige rejsetider og lokaliteter med hastighedsovertrædelser. Disse oplysninger kan bruges af offentlige myndigheder, men også af private aktører, der f.eks. udvikler og anvender ruteplanlægnings- og flådestyringssystemer.

Deltagerne vil få adgang til applikationerne gennem en personlig hjemmeside – dels i en almindelig webudgave og dels gennem en udgave designet til adgang via smartphones. Derudover bliver der mulighed for deltagerne at få visse oplysninger via SMS.

Formålet er at udvikle applikationer, som senere kan sælges på kommercielle vilkår samt at udvikle applikationer, der er så attraktive, at nordjyske bilister frivilligt melder sig til at få monteret en InnBox i deres bil. Desuden er det formålet at drive ITS Platformen, så den er åben for andre brugere.

Platformstankegang

Der er i projektet lagt stor vægt på, at systemet skal fungere som en platform. Platformen er det fundament, som de egentlige ITS applikationer og services hviler på. Platformen indeholder de gængse og generelle ITS funktioner, som er bredt anvendelige på tværs af forskellige applikationer. Dette er bl.a. position, sensordata, kommunikation eller databehandlingsfunktioner i InnBoxene samt struktureret datahåndtering og dataudveksling på ITS serveren.

Det faktum, at platformen spænder over hele den centrale serverarkitektur og hele vejen ud i de tilknyttede køretøjer, giver en unik mulighed for at designe services og applikationer, der udnytter dette forhold. Applikationer på ITS serveren kan kommunikere med applikationer på InnBoxen, applikationerne kan trække på den generelle ITS funktionalitet, og data kan flyde frit i begge retninger og udveksles med andre systemer. ITS Platform bliver en åben platform, hvor der bliver udviklet et solidt fundament med en bred flade til brug for de målrettede applikationer. Det kan bl.a. være støttesystemer til økonomisk kørsel, og den vil også være velegnet i forbindelse med et demonstrationsprojekt omkring GPS baserede kørselsafgifter. For at finde interesserede virksomheder og organisationer, som vil udvikle supplerende applikationer, er der knyttet en netværksorganisation til projektet, der herudover har fokus på at styrke netværket med det nordjyske erhvervsliv og at opbygge et bredt netværk.

500 biler skal teste systemet

For at teste systemerne skal InnBoxen i første omgang installeres i 500 biler i Nordjylland. InnBoxen gør det dermed muligt at indhente informationer om det enkelte køretøjs færden og at komme i kontakt med den enkelte bil og dennes fører via enheden. En central del af projektet er at opbygge en organisation, der på den ene side kan udvikle de nødvendige teknologier og applikationer og samtidigt levere den nødvendige støtte og service til de deltagende bilister. Derfor der afsat betydelige ressourcer til dels at finde deltagerne, få installeret InnBoxene i bilerne og holde dem optimalt kørende. Alle interesserede indbydes til at afprøve applikationer på den nye platform, og ITS platformens åbne struktur reducerer omkostningerne for interesserede virksomheders udvikling og afprøvning af nye ITS applikationer og services. Derigennem støttes der op omkring innovation på ITS området i Nordjylland.

Erhvervsudvikling

ITS Platformen er et vigtigt led i implementering af den nordjyske regionale ITS-strategi, hvor region Nordjylland skal være den danske ITS-region, hvor de nye teknologier udvikles og afprøves før de implementeres i hele landet. Projektet ledes af Aalborg Universitet, og det skal være en katalysator for udviklingen af en ITS klynge i Nordjylland. ITS Platformen til 34,7 mio. kr. gennemføres i perioden 2010-2013. Projektet er blevet muligt ved en bevilling fra Den Europæiske Regionalfond på 9,1 mio. kr. og regionale udviklingsmidler på 8,2 mio. kr. Endvidere støttes projektet med 250.000 kr. fra Spar Nord Fonden og 250.000 kr. fra Det Obelske Familiefond. Den resterende finansiering kommer fra Aalborg Universitet og to nordjyske firmaer, Inntrasys og GateHouse.

Samarbejde

Projektet består af et tæt samarbejde på tværs af offentlige myndigheder og virksomheder. Projektet gennemføres af Aalborg Universitet i samarbejde med Inntrasys, der udvikler InnBoxene, og GateHouse, der varetager serversiden af platformen med datahåndteringen og udvikling af applikationer. Herudover deltager Aalborg Kommune, Beredskabscenter Aalborg, Danmarks Radio, Vejdirektoratet og Nets (PBS).